Dne 24. listopadu 2015 se konalo Fórum Zdravého města Znojma 2015, kde byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy města Znojma. Definované problémy (celkem 16) určené v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě,která probíhala ve městě Znojmě od 1. - 31. 12. 2015. Do  hlasování
v anketě se zapojilo téměř 1100 respondentů.
 
Výstupem ankety jsou tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety. Tyto problémy následně projednala Komise pro Zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a k jednotlivým bodům pak stanovila návrhy opatření i odpovědného garanta za řešení jednotlivých oblastí. Jedná se o následující problémy:
13 18corel 00Pivovar jako kulturně – společenské centrum (synergie se znojemským hradem)
13 18corel 00Nová sportovní hala
13 18corel 00Workoutové hřiště společné všem věkovým skupinám
13 18corel 00Zachovávat kulturní a historické tradice
13 18corel 00Upřesnit koncepci cyklodopravy jako celku (parkování kol, cyklopruhy…)
13 18corel 00Více vodních prvků ve městě
13 18corel 00Krytý bazén